เพลงงานแต่ง. . ขันหมากมาแล้ว. . ไวพจน์

เพลงนี้มีความยาวกว่า 7 นาที เหมาะสำหรับเปิดในงานรับขันหมากเข้าบ้านเจ้าสาว จะมีความยาวที่พอดีกับเวลาที่ถูกกั้นประตูของขันหมากก่อนเข้าบ้านเจ้าสาว...

มีเพลงอื่นๆ
เพลงงานแต่ง..ขันหมากมาแล้ว..ยอดรัก http://www.youtube.com/watch?v=xTbyXiiVRS4
เพลงงานแต่ง..ขันหมากมาแล้ว..ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย http://www.youtube.com/watch?v=zFz7tEb9DUo
เพลงงานแต่ง.เก็บเงินแต่งงาน.สายัณห์ http://www.youtube.com/watch?v=mnzCkVeXCgQ
เพลงงานแต่ง.เก็บเงินแต่งงาน.ศรเพชร http://www.youtube.com/watch?v=BTBzcR_VIdA
เพลงงานแต่ง..ขันหมากมาแล้ว..ยงยุทธ http://www.youtube.com/watch?v=MXDO1gGWdFg
เพลงงานแต่ง.มาแล้วหรือพี่.ผ่องศรี วรนุช http://www.youtube.com/watch?v=rq_rUbF1QRA
เพลงงานแต่ง — มาแล้วหรือพี่ http://www.youtube.com/watch?v=SNkEUXf_SMA
เพลงงานแต่ง.ขันหมากมาแล้ว.. ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัยhttp://www.youtube.com/watch?v=60ZuTOp_f98


Made by Artmaxi