Your day!
e.g. Imagine Dragons — Demons

ธรณีกรรแสง — เดี่ยวปี่มอญ


ธรณีกรรแสง — เดี่ยวปี่มอญ
03:04 4.9 просмотров:9858 Правовая информация, копирайт
comments powered by Disqus

Similar video

Buddha83 น้ำตาพระอานนท์
Buddha83 น้ำตาพระอานนท์
07:52 5 Скачать просмотров:4147

อัลบั้มเพลงพุทธประวัติ โดยศิลปินแห่งชาติ เพลิน พรหมแดน

    
ธรณีกรรแสง — เดี่ยวซออู้
ธรณีกรรแสง — เดี่ยวซออู้
03:19 4.8 Скачать просмотров:20334

ธรณีกรรแสง — เดี่ยวซออู้

นางหงส์ (แบบใหม่)
นางหงส์ (แบบใหม่)
08:03 5 Скачать просмотров:1922

นางหงส์ (แบบใหม่) — วงปี่พาทย์นางหงส์

ดุริยารมย์ อุดมศึกษา 2552 — ม. ธรรมศาสตร์
ดุริยารมย์ อุดมศึกษา 2552 — ม. ธรรมศาสตร์
13:48 5 Скачать просмотров:19509

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงระนาดเอกในเพลงถวายพระพร «ดุริยารมย์ บังคมคัล» ร่วมกับวงดนตรีเกียรติยศธรรมศาสตร์

เนื่องในพิธีเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ดุริยารมย์ อุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ระนาดเอก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุารี

ระนาดเอก ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
ฆ้องวงใหญ่ นายอภิชาติ ภู่ระหงษ์
ฆ้องวงเล็ก นายสุพจน์ นุชน้อย
ซอสามสาย นายเฉลิม ม่วงแพรศรี
ซอด้วง นายบุญเสริม ภู่สาลี
นายไพศาล อินทวงศ์
ซออู้ นายเชาวลิต ชัยโตษะ
นายรังสิต จงญาณสิทโธ
จะเข้ นายวิชัย อัจฉริยะเสถียร
นายเชาว์มนัส ประภักดี
ขลุ่ย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
นายบันลือ พงษ์ศิริ
กลองแขก นายนิคม ขจรศรีเดช
นายพงษ์ศักดิ์ เกตุจรูญ
ฉิ่ง นางอารีย์ คงลายทอง
กรับ นายปิ๊บ คงลายทอง
โหม่ง นายสมบุญ บุญวงศ์
ขับร้อง นายศิริ วิชเวช
นายณัฐพงศ์ เสริมพงศ์
นางสาวปราณี ศุภชลัสภ์
นางอมรา อินทวงศ์
นางพูนพันธ์ สุดใจธรรม
นายวิชยากร จารุบัณฑิต

มอญยกศพ — ปี่พาทย์มอญ ป. อุดมศิลป์ (โคราช)
มอญยกศพ — ปี่พาทย์มอญ ป. อุดมศิลป์ (โคราช)
07:41 5 Скачать просмотров:4662

บรรเลงที่วัดสามัคคีสโมสร บ้านโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ

สังคีตศิลป์ล้านนา ธรณีกรรแสง
สังคีตศิลป์ล้านนา ธรณีกรรแสง
28:54 4.8 Скачать просмотров:155912

ดนตรีแห่ หรือวงพาทย์แบบพื้นเมืองล้านนา ชุดนี้
มีทั้งหมด 6 เพลงด้วยกันคือ

ธรณีกรรแสง
ดาวทอง
นกขมิ้น
ห่วงอาลัย
อิเหนา
โหมโรงเผาศพ

บรรเลงโดยวง เพชรพยอม
นักดนตรี

อินทร ทิมา — ระนาดเหล็ก
สมชาย สงวน — ระนาดทุ้ม
บุญถึง แผลงฤทธิ์ — ระนาดเอก
อารมณ์ เมืองปิง — ฆ้องวง
สมศักดิ์ อินทจักร์ — แนหน้อย
ทองคำ ไชยมงคล — แนใหญ่
เหลา คำมี — กลองเต่งทิ้ง

มัลติมีเดียนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษา เผยแพร่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสร้างความบันเทิงโดยไม่แสวงหากำไร
กราบขอบพระคุณครู บรมครูสังคีตศิลป์ทุกท่านที่รังสรรค์ทิพยดนตรีให้ได้สดับรับฟัง เป็นสิ่งประโลมใจแก่โลก

This Multimedia is used for cultural education, conservation and non-profit broadcasting.

ปี่พาทย์มอญ — เพลงมอญร้องไห้ ออกเพลงประจำบ้าน
ปี่พาทย์มอญ — เพลงมอญร้องไห้ ออกเพลงประจำบ้าน
08:09 4.7 Скачать просмотров:30379

ปี่พาทย์มอญ — เพลงมอญร้องไห้

ปี่พาทย์มอญ — เพลงยกศพ
ปี่พาทย์มอญ — เพลงยกศพ
06:10 4.7 Скачать просмотров:9836

ปี่พาทย์มอญ — เพลงยกศพ

ลาวแพน-เดี่ยวปี่ใน
ลาวแพน-เดี่ยวปี่ใน
11:18 4.9 Скачать просмотров:12263

บรรเลงโดย คุณจีระศักดิ์ เชื้อแดง
เพลงนี้ เท่าที่ฟังและจำได้ เข้าใจว่าได้ดัดแปลงมาจากเพลงลาวแพน อันเป็นเพลงไทยเดิมลือชื่อเพลงหนึ่ง ผู้ที่สนใจฟังเพลงไทยเดิมอยู่บ้างคงจะไม่มีใครลืมเพลงลาวแพนนี้เสียได้ เพราะในกระบวนเพลงที่เดี่ยวอวดฝีมือแล้ว ลาวแพนเป็นเพลงเอกเพลงหนึ่งที่นิยมเดี่ยวกันทั้งโดยทางปี่, ทางระนาดเอก, ทางฆ้อง, ทางขิม, ทางจะเข้, และอื่นๆ ที่ได้ยินบรรเลงกันบ่อยที่สุดในยุคนี้ก็คือเดี่ยวลาวแพนทางขิมและทางจะเข้
เพลงลาวแพนนั้น เป็นเสมือนสำรวมใหญ่ของเพลงลาวพื้นเมือง กล่าวคือมีเพลงลาวพื้นบ้านตามชนบทรวมอยู่ในเพลงใหญ่นั้นหลายเพลง ทุกเพลงที่นำมารวมเข้าไว้นั้น ต่างมีกลิ่นไอของชีวิตแบบลาวอยู่อย่างสมบูรณ์ คือ มีลักษณะทำนองที่ส่อให้เห็นความรักในธรรมชาติเจือระคนอยู่ด้วย ถ้าจะพูดเป็นศัพท์ก็ต้องว่ามีลักษณะแห่งชนชาติ บรรจุอยู่อย่างเด่นชัดบริบูรณ์