เพลงงานแต่ง. . ขันหมากมาแล้ว. . ยงยุทธ

เพลง version เก่า เหมาะไว้เปิดรับขันหมากเข้าบ้านเจ้าสาว เพราะเป็นเพลงที่มีการต่อความยาวเกิน 8 นาที
มีเพลงอื่นๆ
เพลงงานแต่ง..ขันหมากมาแล้ว..ไวพจน์ http://www.youtube.com/watch?v=leyjyxwKmvk
เพลงงานแต่ง..ขันหมากมาแล้ว..ยอดรัก http://www.youtube.com/watch?v=xTbyXiiVRS4
เพลงงานแต่ง..ขันหมากมาแล้ว..ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย http://www.youtube.com/watch?v=zFz7tEb9DUo
เพลงงานแต่ง.เก็บเงินแต่งงาน.สายัณห์ http://www.youtube.com/watch?v=mnzCkVeXCgQ
เพลงงานแต่ง.เก็บเงินแต่งงาน.ศรเพชร http://www.youtube.com/watch?v=BTBzcR_VIdA
เพลงงานแต่ง..ขันหมากมาแล้ว..ยงยุทธ http://www.youtube.com/watch?v=MXDO1gGWdFg
เพลงงานแต่ง.มาแล้วหรือพี่.ผ่องศรี วรนุช http://www.youtube.com/watch?v=rq_rUbF1QRA
เพลงงานแต่ง — มาแล้วหรือพี่ http://www.youtube.com/watch?v=SNkEUXf_SMA
เพลงงานแต่ง.ขันหมากมาแล้ว.. ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัยhttp://www.youtube.com/watch?v=60ZuTOp_f98


Made by Artmaxi