Your day!
e.g.

ทำวัตรเย็น


ทำวัตรเย็น นำมาจากบทสวดมนต์แปล (สวนโมกขพลาราม)
http://www.kalyanamitra.org/monvitarn/monvitarn.pdf
ได้เปิดดู วิธีสวด, เสียงสวดและ คำสวดหลายๆที่ คำสะกดแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน (อ่านออกเสียงและบทสวด) ก็จะต่างกันไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้น แล้วนำมาใส่ตามเสียงสวด อาจจะผิดแผกแตกต่างกันไปบ้าง แต่ได้พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดครับ
30:19 4.8 просмотров:207104 Правовая информация, копирайт
comments powered by Disqus

Similar video

หลวงพ่อจรัญ — อานิสงส์การสวดมนต์
หลวงพ่อจรัญ — อานิสงส์การสวดมนต์
40:32 4.8 Скачать просмотров:435619

ไฟล์เสียง หลวงพ่อจรัญ เทศน์ อานิสงส์การสวดมนต์

บทสวดทำวัตรเย็น แปล (แบบที่๑)
บทสวดทำวัตรเย็น แปล (แบบที่๑)
39:00 4.9 Скачать просмотров:19151

บทสวดทำวัตรเย็น นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม)
เสียงสวดโดย พระอาจารย์เอกราช เขมานนฺโท
แบบที่๑ ประกอบด้วย — คำบูชาพระรัตนตรัย — คำกราบพระรัตนตรัย — ปุพพภาคนมการ — พุทธานุสสติ, พุทธาภิคีติ — ธัมมานุสสติ, ธัมมาภิคีติ — สังฆานุสสติ, สังฆาภิคีติ — อตีตปัจจเวกขณปาฐะ — อุททิสสนาธิฏฐานคาถา

-- บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร --
-- บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร --
22:30 0 Скачать просмотров:140590

ธัมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้อยู่ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะนับเป็นพระสงฆ์ สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา

วันนั้นเป็นวันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะหรือเดือน 8 (วันอาสาฬหบูชา) เป็นวันที่ พระรัตนตรัยครบริบูรณ์ บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกคือ มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบบริบูรณ์

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มีเนื้อหาแสดงถึงการปฏิเสธ ส่วนที่สุดสองอย่างและเสนอแนวทางดำเนินชีวิตโดยสายกลาง อันเป็นแนวทางใหม่ให้มนุษย์ มีเนื้อหาแสดงถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอริยสัจทั้ง ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘ โดยเริ่มจากทำความเห็นให้ถูกทางสายกลางก่อนเพื่อดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติ รู้เพื่อละทุกข์ทั้งปวง เพื่อความดับทุกข์ อันได้แก่ นิพพาน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา

กล่าวโดยสรุป ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แสดงถึง ส่วนที่สุดสองอย่าง ที่พระพุทธศาสนาปฏิเสธ อันได้แก่ «กามสุขัลลิกานุโยค» คือ หวังสบายเกินไม่ทำอะไร มัวอ้อนวอน พึ่งหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หวังเสวยสุขโดยส่วนเดียว และ «อัตตกิลมถานุโยค» คือการปฏิบัติตนเพื่อพ้นทุกข์โดยลำบากเกินไปโดยเปล่าประโยชน์ มัชฌิมาปฏิปทา คือปฏิบัติ ทางสายกลาง ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ ได้แก่ มรรคมีองค์แปดอริยสัจสี่ คือธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐสี่ประการ

ในวันอาสาฬหบูชานี้ ชาวพุทธควรถือเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่งที่จะพึงประกอบการบูชาทั้งส่วนอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา โดยเฉพาะการปฏิบัติบูชานั้น ควรปฏิบัติตนตามหลักธรรมในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรอันได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติสายกลาง คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ กล่าว โดยสรุปก็คือ ควรปฏิบัติตนให้มีศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ ชื่อว่าได้บูชาพระพุทธองค์ ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง

    
การบรรพชา อุปสมบท แบบอุกาสะ
การบรรพชา อุปสมบท แบบอุกาสะ
18:40 4.8 Скачать просмотров:238208

ได้เปิดดู วิธีสวด, เสียงสวดและ คำสวดหลายๆที่ คำสะกดแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน (อ่านออกเสียงและบทสวด) ก็จะต่างกันไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้น แล้วนำมาใส่ตามเสียงสวด อาจจะผิดแผกแตกต่างกันไปบ้าง แต่ได้พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดครับ
การบรรพชา และ การอุปสมบท (แบบเดิม)
เนื่องจากการบรรพชาอุปสมบทที่ใช้ในประเทศไทยสมัยปัจจุบันมีใช้อยู่ ๒ แบบ คือ แบบอุกาสะ และแบบเอสาหัง การบวชแบบ «อุกาสะ» และ’’เอสาหัง» นั้น ไม่ได้เป็นชื่อพิธีบวช และไม่มีความหมายพิเศษเฉพาะ เป็นแต่เพียงคำเรียกตามคำขึ้นต้นของคำขอบวชเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ และมีความแตกต่างระหว่างคำขอบวชทั้ง ๒ วิธี
คำว่า «อุกาสะ» แปลว่า ขอโอกาส และ «เอสาหัง» แปลว่า ข้าพเจ้านั้น
หากจะแยกกันออกให้ชัดเจน เฉพาะในประเทศไทย การอุปสมบทแบบอุกาสะใช้ในคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย เป็นการอุปสมบทแบบเดิมที่ท่านใช้มาแต่โบราณ ที่คณะสงฆ์รับสืบทอดกันมาจากกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนการอุปสมบทแบบเอสาหังใช้ในคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เป็นแบบที่คิดขึ้นใช้ใหม่ โดยการประยุกต์มาจากแบบอุกาสะเพื่อย่อขั้นตอนให้สั้นเข้า มีใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ โดยยึดรูปแบบมาจากพระพม่ารามัญ การอุปสมบทแบบเอสาหังมีที่แปลกจากแบบเดิมบางส่วน
ในที่นี้จะขอแนะนำขั้นตอนการบวชแบบอุกาสะ เพื่อจะได้ทราบที่มาของการบวชแบบเดิมที่มีมาแต่โบราณไว้เป็นหลัก หากเข้าใจการบวชแบบอุกาสะ ก็จะทำความเข้าใจการบวชแบบเอสาหังได้ง่าย เนื่องจากการบวชในประเทศไทยแม้จะมี ๒ แบบ แต่ก็ยึดหลักการบวชตามพุทธบัญญัติทุกประการ ต่างแต่ข้อปลีกย่อยบางอย่างเท่านั้น
ขั้นตอนการบวชแบบเอสาหัง จะนำมาแสดงเฉพาะบทขานนาคเท่านั้น
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการ บรรพชา และ อุปสมบททั้ง ๒ แบบ
http://www.jariyatam.com/ordination

บทสวดพระคาถาชินบัญชรเพราะมาก
บทสวดพระคาถาชินบัญชรเพราะมาก
23:05 4.8 Скачать просмотров:1532263

http://youtu.be/33gCcsjXvI4
ทำมาใหม่เข้ามาติชมได้ครับ ไม่มีคำแปลนะครับ
เพราะรู้ว่าทุกๆท่านสวดและแปลกันได้หมดแล้ว
ขอขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับ
บทสวดพระคาถาชินบัญชรเพราะมาก
https://www.facebook.com/AGELR?ref=tn_tnmn
http://www.youtube.com/watch?v=ePJ5b1weZkU
http://www.youtube.com/user/11oof/videos?sort=dd&shelf_index=0&view=0

อิติปิโสฯ 108 จบ
อิติปิโสฯ 108 จบ
42:15 4.7 Скачать просмотров:113303

อิติปิโส คาถาที่ถือว่าเป็นการอัญเชิญพระมหาบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปกป้องคุ้มครอง เป็นมหาคาถาศักดิ์สิทธิ์ อานิสงส์ครอบจักรวาล พร้อมบูชาพระอริยสงฆ์มงคลของครอบครัว

ธัมมะจัก Thammajak 28JUN2011
ธัมมะจัก Thammajak 28JUN2011
16:10 4.9 Скачать просмотров:48044

ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้อยู่ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะนับเป็นพระสงฆ์ สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา วันนั้นเป็นวันเพ็ญกลาง เดือนอาสาฬหะหรือเดือน ๘ เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก คือมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ครบบริบูรณ์

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มีเนื้อหาแสดงถึงการปฏิเสธส่วนที่สุดสองอย่าง และเสนอแนวทางดำเนินชีวิตโดยสายกลางอันเป็นแนวทางใหม่ให้มนุษย์ มีเนื้อหาแสดงถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอริยสัจทั้ง 4 คืออริยมรรคมีองค์ 8 โดยเริ่มจากทำความเห็นให้ถูกทางสายกลางก่อน เพื่อดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติรู้เพื่อละทุกข์ทั้งปวง เพื่อความดับทุกข์ อันได้แก่นิพพาน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา

อริยสัจ 4. . . ใช่ ที่เรารู้จักหรือไม่???
อริยสัจ 4. . . ใช่ ที่เรารู้จักหรือไม่???
2:28:40 4.9 Скачать просмотров:82059

DVD บรรยายธรรม โดย อ. ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ผู้เขียนหนังสือ ดูจิตหนึ่งพรรษา และ ดูจิตชั่วพริตา
เรื่อง อริยสัจ 4...ใช่ ที่เรารู้จักหรือไม่???
ณ ยุวพุทธิกสมาคม
กค 2553

—-
***
อริยสัจ 4:

ความมีค่าที่อุปมาไว้ :

แม้จะถูกเขาแทงด้วยหอก เช้า ๑๐๐ ครั้ง เที่ยง ๑๐๐ ครั้ง เย็น ๑๐๐ ครั้ง เป็นเวลา ๑๐๐ ปี
เพื่อแลกเอาความรู้อริยสัจก็ควรยอม

ความรีบด่วนที่ต้องรู้ :

แม้ไฟไหม้ที่ศีรษะหรือเสื้อผ้าแล้ว
กำลัง หรือความเพียร ควรใช้ไปในการรู้อริยสัจ ก่อนแต่ที่จะนำมาใช้ในการดับไฟ
ที่กำลังไหม้อยู่ที่เนื้อที่ตัว ดังนี้เป็นต้น

เราเห็นความจำเป็นที่จะรู้ จะศึกษาอริยสัจ ๔ ด้วยความสำคัญกว่าชีวิตไหม???

ความมีสาระ:

ถึงกับมีคำกล่าวว่า เป็นเรื่องที่พระองค์จะยอมคุยด้วย ถ้าเป็นเรื่อง อื่นๆเช่น โลกเที่ียง
ไม่เที่ยง ตายแล้วเกิดหรือไม่ จะไม่ทรงยอมคุยด้วย

นี่จะใช่อริยสัจ ๔ ที่เรารู้จักหรือเรียนมาตั้งแต่เด็กๆรึเปล่า???

ทำไม อริยสัจ ๔ จึงต้องอาศัยผู้ที่สั่งสมบารมีมาถึง ๔ อสงไขย กับแสนมหากัปป์!!!?
แล้วทำไม มรรคมีองค์ ๘ จึงสามารถขนสรรพสัตว์ทั้งหลาย ข้ามกองทุกข์ทั้งปวงได้...???

***

พุทธชัยมงคลคาถา พาหุง
พุทธชัยมงคลคาถา พาหุง
04:50 4.8 Скачать просмотров:145265

พุทธชัยมงคลคาถา พาหุง
พระคาถาพาหุงแปดบทนี้ แม้ว่าผู้ใดได้สวดประจำสม่ำเสมอทุกวันแล้ว จะเกิดศิริมงคล และแคล้วคลาด ทั้งปวง เป็นสิ่งที่เป็นมงคลแห่งชีวิต และมีอานุภาพแยกกันไปทั้งแปดบท แต่ละบทนั้นได้ได้แตกต่างกันออกไป
ที่มา http://board.palungjit.com/showthread.php?t=151303