Your day!
e.g. Mumford & Sons – I Will Wait

มหาชัยยะมงคลคาถา (ไชยใหญ่)


New upload http://youtu.be/zBVE31l7Too
DL File สวดไชยใหญ่วัดป่าใหญ่อุบล.mp3 18.03 MB at http://goo.gl/DdPSx
DL File.pdf 1.28 MB http://www.mediafire.com/?c16jb2fvwvawn8p

บันทึกการสวดมหาชัยมงคลคาถา (ไชยใหญ่) ที่วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บทสวดไชยน้อย ไชยใหญ่ เป็นบทสวดประจำของวัดมหาวนาราม พระครูนวกรรมโกวิท (หลวงปู่นาค ภูริปัญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาส แนะนำให้พระภิกษุ สามเณร สวดให้ได้ และได้สวดเป็นประจำทุกวันพระ ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้(ปัจจุบัน เป็นวัดเพียงแห่งเดียวที่สวดไชยใหญ่และจะสวดเป็นประจำทุกวันพระใหญ่...สวดไชยใหญ่ ยัง ยัง สัพพัญญูวอระธัมมัง...)
19:42 4.8 просмотров:130358 Правовая информация, копирайт
comments powered by Disqus

Similar video

คาถาจักรพรรดิ_๒๗ นาที (HD)
คาถาจักรพรรดิ_๒๗ นาที (HD)
26:52 4.9 Скачать просмотров:248856

นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง)
(สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ 6 จันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17 พฤหัส 19 ศุกร์ 21 เสาร์ 10 )

นโม พุทธายะ
พระพุทธะไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์
สีสหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ยะ-ธา-พุท-โม-นะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วรังคันธัง
สีวลี จะ มหาเถรัง
อหัง วันทามิ ทูรโต
อหัง วันทามิ ธาตุโย
อหัง วันทามิ สัพพโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ
—-
อานิสงส์การสวดบทพระบรมมหาจักรพรรดิ โดยย่อกล่าวคือ
บทนี้เป็นการสวดไหว้พระพุทธเจ้าทั่วทั้งพระนิพพานตลอดจนถึงพระธรรมเจ้าและพระโพธิสัต­ว์เจ้า พระอริยสงฆ์สาวกทั้งมวลไหว้พระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์รวมถึงน้อมนำกำลังของเทพพรหมพระอ­ริยะเจ้าทั้งหลาย การสวดครั้งหนึงเป็นการดึงกำลังของพระเจ้าจักรพรรดิทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจ­ุบันมาร่วมถึงกำลังของ
พระมหาโพธิสัตว์เจ้ามารวมอารธนาเข้าที่กายและใจและรวมกำลังของพระโพธิญานโพธิสัตว์เจ­้าทั้งหลายตั้งแต่อดีต ถึง ปัจจุบัน และอณาคต
การสวดครั้งหนึงมีอานิสงส์แผ่ไปทั่วจักวาลสามแดนโลกธาตุสามารถแผ่บญไปทั่วทุกสรรพสัต­ว์ตลอดจนเทวดาประจำตัวเราญาติมิตรเพื่อนฝูงครอบครัวเจ้ากรรมนายเวรและหากนำบทสวดนี้ไ­ปสวดในนรกหรือแผ่ไปไฟนรกจะดับชั่วขณะ
บทนี้เป็นการสร้างกำแพงแก้วคุ้มกันตัวร่วมถึงการอารธนาบารมีครูบาอาจารย์พระพุทธพระธ­รรมพระสงฆ์อัญเชิญเข้าตัวเพื่อป้องกันภัยและสร้างมหาโชคมหาลาภ
อานิสงส์แก่ผู้สวดมีทั่งมหาบุญมหาลาภเนื่องจากมีการกล่าวถึงพระสีวลีร่วมถึงบทนี้มีพ­ลังงานอย่างยิ่งในการเจริญพระกรรมฐาน หากนำไปสวดบริกรรมก่อนหรือระหว่างนั่งภาวนากรรมฐาน...จะทำให้การภาวนามีพุทธานุภาพมา­คลุมและคุมการปฎิบัติของเรา คลุมกายและจิตเราเป็นวิมานทิพย์(ครอบวิมานให้ตัวเองหรือสวดอธิษฐานครอบคนอื่นก็ได้)
หากสวดบทนี้สามารถอฐิษฐานเรื่องราวใดๆมี่ติดข้องใจได้ให้ผ่านพ้นไปอย่างทะลุปรุโปร่ง กล่าวโดยสรุปได้ว่าคาถาจักรพรรดินี้ จากการเรียบเรียงถ้อยคำโดยหลวงปู่ดู่ท่าน ก่อให้เกิด จักรพรรดิ กำลังจักรพรรดิขึ้นด้วยในบทสวด พระคาถาครอบจักรวาล

มหาสมัยสูตร. mp4
มหาสมัยสูตร. mp4
35:17 4.9 Скачать просмотров:24414

มหาสมัยสูตร นำสวดโดย หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มหาสมัยสูตร

คำแปล ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่ามหาวัน เขตพระนครกบิลพัสดุ์ ในสักกะ ชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ประมาณ ๕๐๐ รูป ล้วน เป็นพระอรหันต์ ก็พวกเทวดาจากโลกธาตุทั้ง ๑๐ ประชุมกันมาก เพื่อทัศนา พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ ฯ

บทสวด นะโมเม
บทสวด นะโมเม
07:07 4.8 Скачать просмотров:66595

สาธุ

บทสวดมนต์เมตตาพรหมวิหาร [anurakdhamma]
บทสวดมนต์เมตตาพรหมวิหาร [anurakdhamma]
11:17 4.8 Скачать просмотров:934203

บทสวดมนต์ สำหรับสวดมนต์ภาวนา เพื่อให้สาธุชนได้ สวดมนต์ตาม มีภาพ และเสียง และมีบทสวดมนต์ ให้ในวีดีโอนี้ด้วย​
เมตตาธรรม ชื่อว่า ค้ำจุนโลก ..ทำให้หมู่สัตว์ทั้งหลายเกิดเมตตาจิตแก่กันและกัน.. เมตตาธรรมนั้น สามารถแผ่กระจายออกไปได้ทุกทิศทาง ไม่มีขอบเขต ไม่มีประมาณ แม้ในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก หรือแม้แต่ให้แก่หมู่สัตว์ในอบาย..เพราะเมตตาเป็นเรื่องของจิตใจ จึงไม่จำเป็นต้องอาศัยทรัพย์สิ่งของ ไม่ต้องลงทุนลงแรงแต่อย่างใด จึงเป็นการเจริญเมตตาภาวนาประจำวัน โดยง่าย..สมควรที่เราท่านทั้งหลาย ควรกระทำเมตตาภาวนากันทุกๆ วัน จะชื่อว่า..มีผลมาก มีอานิสงส์มากเพราะอาศัยความเมตตานี้แล
***ไม่สงวนลิขสิทธิ์***
ข้อธรรมของชมรมอนุรักษ์ธรรมบนเฟสบุ๊ค http://www.facebook.com/anurakdhamma

อนุรักษ์ธรรมบนโพธิยาลัย http://www.bodhiyalai.org/Bodhiyalai/index.php?option=com_content&view=category&id=158:2011-02-20&layout=default

อุปปาตะสันติ มหาสันติงหลวง
อุปปาตะสันติ มหาสันติงหลวง
1:20:46 4.9 Скачать просмотров:112761

’’อุปปาตะสันติ» ทางเมืองเหนือเรียกว่า «มหาสันติงหลวง» แปลว่า บทสวดเพื่อสงบเคราะห์กรรม สวดเพื่อสงบเหตุร้าย และสวดเพื่อสงบสิ่งที่กระทบกระเทือน

คัมภีร์อุปปาตะสันติ เป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทย แต่งโดยพระมหามังคละสีละวังสะ พระเถระนักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่ง ในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักกวัตติลกราชาธิราช (พระเจ้าติโลกราช) รัชกาลที่ ๑๑ แห่งราชวงศ์มังราย ระหว่างพ.ศ. ๑๙๘๕-๒๐๓๐ เป็นคาถาล้วนจำนวน ๒๗๑ คาถาจัดเข้าในหนังสือประเภท «เชียงใหม่คันถะ»
คัมภีร์นี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาล ทั้งพระสงฆ์ สามเณร และชาวบ้าน พากันสวดและฟังอุปปาตะสันติ เพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นความดี มีคำเล่าว่า สมัยที่ท่านแต่งอุปปาตะสันตินั้น ที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายและคนอันธพาลชุกชุมผิดปกติ มีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอ พระมหาเถระสีละวังสะจึงให้พระสงฆ์สามเณรและประชาชนพากันสวด และฟังอุปปาตะสันติ เพื่อสงบเหตุร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง

    
บทสวดภาณยักษ์
บทสวดภาณยักษ์
10:12 4.8 Скачать просмотров:586297

บทสวดภาณยักษ์ ท้าวเวสสุวรรณ www.soros16.com

บทภาวนาก่อนนอน
บทภาวนาก่อนนอน
04:33 4.9 Скачать просмотров:590078

บทภาวนาบทนี้ เป็นบทภาวนา
เพื่อให้มีสติ เกิดปัญญา
เพื่อการปล่อยละ ปล่อยวาง
ในธาตุ ในขันธ์ สังขารร่างกาย
ให้เห็นตามความเป็นจริงของชีวิต